Školení řidičů

Volné termíny pravidelného školení řidičů najdete na této stránce.


Pravidelné školení

Řidič, který je držitel platného dokladu osvědčujícího profesní způsobilost řidiče se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.
O absolvování pravidelného školení obdrží řidič potvrzení.
Volné termíny

Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu v rozsahu 7 hodin se neuplatní. Obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie, avšak řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.
Pro více informací nás kontaktujte.

Vstupní školení

Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin pro všechny řidiče Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, se mohou podrobit výuce a výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin. Vstupní školení je zakončeno zkouškou před zkušebním komisařem obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zkušební otázky najdete na stránkách ministerstva dopravy. Vztahuje se na řidiče, kteří získali řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C a C+E po 10. září 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny D1, D1+E, D nebo D+E, po 10. zářím 2008.

Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, se mohou podrobit výuce a výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin. Absolvováním vstupního školení v rozšířeném rozsahu může řidič řídit vozidla skupiny C od dosažení věku 18 roků, popřípadě skupiny D od dosažení 21 roků.

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky a výcviku pro novou skupinu (45, popř. 90 hodin u rozšířeného rozsahu) Vstupní školení je zakončeno zkouškou před zkušebním komisařem obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zkušební otázky najdete na stránkách ministerstva dopravy.

Školení podle zákoníku práce

Povinnost absolvovat školení stanoví Zákoník práce v §102/2 Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále
a) při změně
1. pracovního zařazení,
2. druhu práce,
b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
§102/3 Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.
Pro více informací nás kontaktujte.

Kontaktujte nás