Přezkoušení odborné způsobilosti

Vrácení řidičského oprávnění


Příprava k přezkoušení odborné způsobilosti před vrácením řidičského oprávnění

Po uplynutí doby 12 měsíců ode dne pozbytí řidičského oprávnění na základě dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče, nebo po uplynutí trestu "Zákaz činnosti" spočívající v zákazu řízení motorových vozidel delšího než jeden rok, je žadatel o vrácení řidičského oprávnění doložit mj. odbornou způsobilost. Ta se dokládá protokolem o zkoušce odborné způsobilosti na skupiny, které žadatel požaduje. Zkouška se vykonává před zkušebním komisařem obce s rozšířenou působností. Rozsah zkoušky je totožný se zkouškou k získání příslušné skupiny řidičského oprávnění. Součástí přípravy k přezkoušení je výukové CD, praktická jízda v rozsahu 2 vyučovací hodiny pro každou skupinu a přistavení vozidla k závěrečné zkoušce. Případný další výcvik se účtuje dle ceníku. Podmínky vrácení řidičského oprávnění stanoví příslušný úřad obce s rozšířenou působností. Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.
Dále žadatel dokládá posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní.

Kontaktujte nás